Click here to download font if you are not able to read the text below
 


UÉeÉpÉÉwÉÉ

 


xÉUMüÉU MüÐ UÉeÉpÉÉwÉÉ lÉÏÌiÉ

 

    xÉÇÌuÉkÉÉlÉ Måü sÉÉaÉÔ WûÉålÉå Måü xÉÉjÉ-xÉÉjÉ 26 eÉlÉuÉUÏ, 1950 xÉå xÉÇÌuÉkÉÉlÉ MüÐ kÉÉUÉ 343 Måü AlÉÑxÉÉU ÌWûÇSÏ pÉÉUiÉ xÉÇbÉ MüÐ UÉeÉpÉÉwÉÉ oÉlÉÏ | kÉÉUÉ 351 qÉåÇ pÉÉUiÉ xÉUMüÉU MüÉå rÉWû Mü¨ÉïurÉ xÉÉæÇmÉÉ aÉrÉÉ jÉÉ ÌMü uÉWû ÌWûÇSÏ pÉÉwÉÉ MüÉ mÉëxÉÉU oÉÄRûÉL AÉæU ÌuÉMüÉxÉ MüUå iÉÉÌMü ÌWûÇSÏ pÉÉUiÉ MüÐ xÉÉqÉÌrÉMü xÉÇxM×üÌiÉ Måü xÉpÉÏ iÉiuÉÉåÇ MüÐ AÍpÉurÉÌ£ü MüÉ qÉÉkrÉqÉ oÉlÉ xÉMåü | iÉimɶÉÉiÉ 1963 AÍkÉÌlÉrÉqÉ oÉlÉÉ AÉæU 1967 qÉåÇ CxÉMüÉ xÉÇvÉÉåkÉlÉ WÒûAÉ LuÉÇ aÉ×Wû qÉǧÉÉsÉrÉ qÉåÇ UÉeÉpÉÉwÉÉ ÌuÉpÉÉaÉ oÉlÉ eÉÉlÉå Måü mɶÉÉiÉ UÉeÉpÉÉwÉÉ ÌlÉrÉqÉ 1976 oÉlÉå ÎeÉxÉxÉå AÉæU xÉpÉÏ xÉUMüÉUÏ ¤Éå§ÉÉåÇ qÉåÇ SåvÉ MüÐ UÉeÉpÉÉwÉÉ ÌWûÇSÏ MüÉå sÉÉaÉÔ MüUlÉå Måü ÍsÉL EimÉ³É WÒûD pÉÉuÉlÉÉ Måü AlÉÑMÔüsÉ xÉUMüÉUÏ MüÉqÉMüÉeÉ qÉåÇ ÌWûÇSÏ MüÉ mÉërÉÉåaÉ pÉÏ WûÉålÉå sÉaÉÉ eÉÉå ÌlÉUÇiÉU cÉsÉ UWûÉ Wæû |

 

UÉeÉpÉÉwÉÉ MüÉrÉÉïluÉrÉlÉ xÉÍqÉÌiÉrÉÉÆ

 

xÉpÉÏ qÉǧÉÉsÉrÉÉåÇ/ ÌuÉpÉÉaÉÉåÇ Måü ÍsÉL rÉWû AÌlÉuÉÉrÉï Wæû ÌMü uÉå AmÉlÉå mÉëirÉåMü NûÉåOåû-oÉÄQåû MüÉrÉÉïsÉrÉ qÉåÇ, cÉÉWåû ElÉqÉåÇ MüÉrÉïUiÉ MüqÉïcÉÉËUrÉÉåÇ MüÐ xÉÇZrÉÉ 25 xÉå AÍkÉMü WûÉå MüqÉ, UÉeÉpÉÉwÉÉ MüÉrÉÉïluÉrÉlÉ xÉÍqÉÌiÉrÉÉåÇ MüÉ aÉPûlÉ MüUÉLÆ AÉæU xÉÇoÉÇÍkÉiÉ MüÉrÉÉïsÉrÉ Måü MüÉrÉÉïsÉrÉÉkrÉ¤É MüÉå CxÉ xÉÍqÉÌiÉ Måü AkrÉ¤É Måü ÃmÉ qÉåÇ lÉÉÍqÉiÉ ÌMürÉÉ eÉÉL |

eÉuÉÉWûU lÉuÉÉåSrÉ ÌuɱÉsÉrÉ, qÉÉWûÏ qÉåÇ UÉeÉpÉÉwÉÉ MüÉrÉÉïluÉrÉlÉ xÉÍqÉÌiÉ mÉëÉcÉÉrÉï MüÐ AkrɤÉiÉÉ qÉåÇ ÌlÉrÉÍqÉiÉ ÃmÉ xÉå MüÉrÉïUiÉ Wæû | WûqÉÉUÉ ÌuɱÉsÉrÉ lÉaÉU UÉeÉpÉÉwÉÉ MüÉrÉÉïluÉrÉlÉ xÉÍqÉÌiÉ uÉSMüUÉ MüÉ xÉSxrÉ Wæû | ÌuɱÉsÉrÉ qÉåÇ ÌWûlSÏ qÉåÇ MüÉrÉï MüUlÉå Måü ÍsÉL xÉÍqÉÌiÉ MüÐ AÉåU xÉå RåûU xÉÉUå mÉërÉÉxÉ ÌMüL eÉÉ UWåû WæûÇ| MÑüNû mÉërÉÉxÉÉåÇ MüÉ EssÉåZÉ lÉÏcÉå ÌSrÉÉ eÉÉ UWûÉ Wæû-
 *  mÉëirÉåMü qÉÉWû UÉeÉpÉÉwÉÉ MüÉrÉÉïluÉrÉlÉ xÉÍqÉÌiÉ MüÐ oÉæPûMü MüÉ AÉrÉÉåeÉlÉ ÌMürÉÉ eÉÉ UWûÉ  
    Wæû|  xÉÍqÉÌiÉ MüÐ oÉæPûMü MüÉ  LMü UÎeÉxOûU iÉærÉÉU ÌMürÉÉ aÉrÉÉ Wæû AÉæU ÎeÉxÉqÉåÇ mÉëirÉåMü   
    oÉæPûMü MüÐ  xÉÔcÉlÉÉ, MüÉrÉïuÉ×¨É AÉæU AaÉsÉå qÉÉWû MüÐ MüÉrÉïxÉÔcÉÏ iÉærÉÉU MüÐ eÉÉiÉÏ Wæû|
  *  ÌWûÇSÏ mɧÉÉcÉÉU Måü ÍsÉL AsÉaÉ TüÉCsÉ AÉæU UÎeÉxOûU MüÐ urÉuÉxjÉÉ MüÐ aÉrÉÏ Wæû|
  * TüÉCsÉåÇ Ì²pÉÉwÉÏ oÉlÉÉrÉÏ aÉrÉÏ WæûÇ| UoÉU MüÐ xÉÉUÏ qÉÑWûUåÇ Ì²pÉÉwÉÏ oÉlÉÉD aÉrÉÏ| 
 
  * MüÉrÉÉïsÉrÉ Måü oÉÉWûU xÉSxrÉÉåÇ Måü mÉSlÉÉqÉ oÉÉåQïû mÉU ÍsÉZÉMüU mÉëSÍvÉïiÉ ÌMürÉå aÉrÉå WæûÇ|
  *  ÌuɱÉsÉrÉ Måü mÉëvÉÉxÉÌlÉMü xÉÇMüÉrÉ Måü qÉÑZrÉ mÉëuÉåvÉ ²ÉU mÉU LMü xÉÔcÉlÉÉ mÉOèOû xjÉÉÌmÉiÉ
      MüUMåü mÉëÌiÉÌSlÉ LMü mÉÉËUpÉÉÌwÉMü vÉoS ÌWûÇSÏ uÉ AÆaÉëåÄeÉÏ qÉåÇ ÍsÉZÉÉ eÉÉ UWûÉ Wæû|
  *  sÉåOûU WåûQ, lÉÉqÉ mÉOèOû, xÉÔcÉlÉÉ mÉOèOû, xÉÇMåüiÉ mÉOèOû  AÉÌS ̲pÉÉwÉÏ oÉlÉÉrÉå aÉrÉå|
  *  ÌuɱÉsÉrÉ Måü AÍkÉMüÉÇvÉ MüÇmrÉÔOûUÉåÇ qÉå ÌWûÇSÏ qÉåÇ MüÉrÉï MüUlÉå MüÐ xÉÑÌuÉkÉÉ EmÉsÉokÉ
      MüUÉrÉÏ aÉrÉÏ Wæû | ÌWûÇSÏ qÉåÇ mÉëÉmiÉ mɧÉÉåÇ Måü eÉuÉÉoÉ ÌWûÇSÏ qÉåÇ ÌSrÉå eÉÉ UWåû  WæûÇ|

mÉëÉiÉMüÉsÉÏlÉ xÉpÉÉ qÉåÇ ÌWûÇSÏ MüÉrÉï¢üqÉÉåÇ mÉU ÌuÉvÉåwÉ oÉsÉ ÌSrÉÉ eÉÉ UWûÉ Wæû | xÉmiÉÉWû qÉåÇ

   SÉå ÌSlÉ xÉÇmÉÔhÉï MüÉrÉï¢üqÉ ÌWûÇSÏ  qÉåÇ AÉrÉÉåÎeÉiÉ ÌMürÉÉ eÉÉ UWûÉ Wæû|  
  *  qÉWûÏlÉå qÉåÇ LMü ÌSlÉ ÌWûÇSÏ qÉåÇ xÉÉÇxM×üÌiÉMü MüÉrÉï¢üqÉ MüÉ AÉrÉÉåeÉlÉ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû|
  * ÌWûÇSÏ pÉÉwÉÉ Måü xÉSÌuÉcÉÉU AÉæU mÉÉåxOûU sÉaÉÉL aÉL WæûÇ| TüÉCsÉÉåÇ mÉU ÌOûmmÉhÉÏ ÌWûÇSÏ qÉåÇ
    MüÐ eÉÉlÉå Måü ÍsÉL sÉaÉÉiÉÉU mÉërÉÉåaÉ qÉåÇ AÉlÉåuÉÉsÉÏ ÌOûmmÉÍhÉrÉÉÆ ÌWûÇSÏ uÉ AÆaÉëåÄeÉÏ qÉåÇ iÉærÉÉU MüÐ aÉrÉÏ WæûÇ|

  • ÌuɱÉsÉrÉ qÉåÇ UÉeÉxjÉÉlÉ mȨ́ÉMüÉ  xÉqÉÉcÉÉU mÉ§É AÉæU xÉÉÌWûirÉ AqÉ×iÉ, AÉeÉMüsÉ, oÉÉsÉWûÆxÉ, lÉrÉÉ ¥ÉÉlÉÉåSrÉ, cÉÇmÉMü, cÉÇSÉ qÉÉqÉÉ AÉÌS mȨ́ÉMüÉLÆ qÉÆaÉÉrÉÏ eÉÉ UWûÏ WæûÇ AÉæU oÉccÉÉåÇ MüÉå mÉÄRlÉå SÏ eÉÉ UWûÏ WæûÇ|

  * MüÉrÉÉïsÉrÉÏ mÉërÉÉåaÉ qÉåÇ AÉlÉå uÉÉsÉå xÉpÉÏü mÉëmÉ§É Ì²pÉÉwÉÏ oÉlÉÉrÉå aÉrÉå WæûÇ|
  *  ÌuɱÉsÉrÉ Måü ²ÉU mÉU ÌuɱÉsÉrÉ MüÉ lÉÉqÉ ¤Éå§ÉÏrÉ pÉÉwÉÉ, ÌWûÇSÏ uÉ AÆaÉëåÄeÉÏ qÉåÇ ÍsÉZÉÉ WÒûAÉ oÉÉåQïû xjÉÉÌmÉiÉ ÌMürÉÉ aÉrÉÉ Wæû |
  *  qÉÉÍxÉMü AÉæU ÌiÉqÉÉWûÏ ËUmÉÉåOïû ÌlÉrÉÍqÉiÉ ÃmÉ xÉå pÉåeÉÏ eÉÉ UWûÏ Wæû |